Loading

Kvkk Aydınlatma Metni

ELATEK KAUÇUK SANAYİ TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 • Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. ELATEK KAUÇUK SANAYİ TİCARET A.Ş. nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında taraflara tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

ELATEK Kauçuk Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”), Alaşar Organize Sanayi Bölgesi Üçgül Sokak No:3 Bursa, https://www.elatek.com.tr/ olarak, siz çalışanlarımızdan elde ettiği kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri, Hukuki Nedenleri ve Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

İşverenininiz olarak, sizlerle çalışabilmemiz ve karşılıklı yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizi işlememiz gerekiyor. Kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işliyor ve saklıyoruz.

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Şirket/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ücret politikasının yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerini yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verilerinizi işliyoruz.

 

Bu kapsamda iş sözleşmenizin kurulması, ifası ve sona ermesi süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi (örneğin fazla mesai kayıtları, izin kayıtları, performans değerlendirme uygulamaları), temel hak ve özgürlüklerinize aykırı olmamak koşuluyla şirketimizin meşru menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar (örneğin kimlik bildirimleri), istihdamınıza bağlı hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin ücret ödemelerinizin yapılabilmesi için banka hesap bilgilerinizin işlenmesi), yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlar ve bunların dışında kalan durumlarda sizden talep edeceğimiz açık, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklayacağınız rızanız kişisel veri işlemesinin başlıca hukuki dayanaklarını oluşturuyor.

Şirketimizin iştigal konusunun gerektirdiği faaliyetlerimiz kapsamında, Şirketimizin meşru menfaatleri kişisel verilerinizin işlenmesini gerekli kılıyor. Nitekim, suiistimallerin önlenmesi, hırsızlığın engellenmesi, genel güvenlik veya iş güvenliğinin sağlanması gibi nedenlerle veri işleme faaliyeti yapabiliyoruz. Ancak, bu durumda da sizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemeye büyük bir özen göstermekteyiz.

Şirketimizde, bilgi iletişim araçları (telefon, mobil telefonlar, bilgisayarlar, internet bağlantıları, e-postalar) üzerinde denetim ve gözetimlerimiz söz konusu. Yine iş sağlığı ve güvenliği, genel güvenlik, ürün güvenliği amaçlarıyla işyerimizde kamera ile izleme faaliyeti Şirketimizin meşru menfaatlerine dayanmakla birlikte temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla gerçekleştiriliyor.

Şirketimiz araçlarında güvenlik, araçların ve personelin daha etkili bir biçimde yönetimi gerekçeleriyle, araç takip sistemi uygulayabiliyoruz. Söz konusu faaliyet de Şirketimizin meşru menfaatlerine dayanmakla birlikte temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla gerçekleştiriliyor.

İşlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, başvuru formalarınız ve referanslarınız, iş sözleşmeniz ve değişiklikleri, iletişim bilgileriniz, bordro için gerekli olan bilgileriniz, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileriniz, eğitim kayıtlarınız, performans değerlendirme kayıtlarınız, seyahat bilgileriniz, disiplin kayıtlarınız, kamera kayıtlarınız gibi bilgilerden oluşuyor. Bu bilgileri “Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Performans ve Kariyer Gelişim (Mesleki Deneyim) Bilgisi, Görsel Ve İşitsel Bilgiler, Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri, Risk Yönetimi Bilgileri, Sağlık Ve Diğer Özel Nitelikli Bilgiler” olarak kategorize ediyoruz.

2.1)İşlenen Kişisel Veriler

Yukarıda kategorize edilen kişisel verilerin içerikleri şu şekildedir;

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, T.C. kimlik kartı bilgileri (T.C. kimlik no, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sira no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, vergi numarası, mesleki kimlik bilgisi.

İletişim Bilgileri

Cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi.

Finansal/Mali Bilgiler

Banka hesap no bilgisi, IBAN no bilgisi, banka isim ve şube bilgisi, finansal durum raporu ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarıına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutan, SGK ve İŞKUR tarafından ödenen geçici ödenekler.

Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler

Ceza mahkumiyeti ve/veya güvenlik tedbiri bilgileri, sabika kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporlan ve sağlık beyanı formu, işbaşı sağlık raporu, idrar ve kan tahlil sonuçlan, burun boğaz mikroskopisi, anti HIV, anti HCV, anti HBS, HBS AG, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni ve hamilelik bilgileri.

Eğitim Bilgileri

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, transkript bilgileri, ulusal veya uluslararası sınav sonuçları.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Bilgileri

Fiziksel olarak mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar.

Görsel ve İşitsel Bilgiler

Şirketin içerisinde mevcut olan durağan veya akan görüntüleri ve/veya sesleri ile Şirket merkez, Şube ve temsilciliklerinde güvenliği sağlamak için kurulmuş olan kameraların sağladığı görsel/işitsel bilgiler.

Dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen sesli ve görüntülü tanıtım, toplantı, eğitim, bilgilendirme ve mülakatları içeren görsel ve işitsel veriler.

İşlem Güvenliği Bilgileri

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları, elektronik sistemlere ve cihazlara giriş şifre, parola bilgileri.

Lokasyon Bilgileri

Çalışana Şirket tarafından tahsis edilen araçların tahsis amacı ile bağlantılı ve sınırlı olarak konum, güzergah ve lojistik hizmetlerinde kullanılan tır ve kamyonların konum verileri.

Aile ve Yakınına İlişkin Bilgiler

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı/soyadı/T.C. Kimlik Numarası/cinsiyeti/doğum tarihi/görevi/telefon numarası/yakınlarının adı/soyadı/telefon numarası.

Çalışmaya İlişkin Bilgiler

Şirketimize başvuru (iş başvurusu, staj başvurusu) için doldurmuş olduğunuz başvuru formu, kayıt evrakı kapsamında ve/veya Şirketimizin resmi e- posta adresi olan elatek@elatek.com.tr adresine gönderilen iş başvuru formlarında yahut Şirketimiz tarafından sağlanan çevrimiçi ya da fiziki başka başvuru usulleri kullanılmak suretiyle iletmiş olduğunuz, iş durumunuza ait bilgiler, sicil numarası, pozisyonu, departmanı ve birimi, unvanı, staj yeri, staj süresi, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis numarası, sosyal güvenlik numarası, vergi dairesi numarası, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil numarası, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil numarası, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün sayısı.

İzin Bilgileri:

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon.

Çerez Bilgileri

Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalar.

İşlenen Diğer Bilgiler

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, binilen servis, binilen durak verileri.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Şirketin politika ve prosedürlerinde birçok kural bulunuyor. Bu konuda özellikle web sitemizde bulunan https://www.elatek.com.tr/ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz. Yine Şirketimizin sisteminde de söz konusu dokümana ulaşabilir, ayrıca İnsan Kaynakları Birimi’nden de kağıda basılı olarak alabilirsiniz.

Sağlık Bilgileri

Sağlık bilgileriniz de işlediğimiz kişisel verileriniz arasında yer alıyor. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin bilgileriniz kural olarak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işleniyor.

 Bu kapsamda, sağlık verileriniz ve bunlarla ilgili detaylar kural olarak işyeri hekimimizde ve sağlık birimimizde bulunuyor. Sağlık verilerinizin özel nitelikli olduğunu ve bunları yetkili sağlık personeli dışındaki kişilerle paylaşmamanızı önemle hatırlatıyoruz. Ancak sağlık verilerinizin, hastalığa bağlı raporlu devamsızlık, iş kazalarının/meslek hastalıklarının bildirilmesi ve izinleri, özel sağlık sigortası yapılması durumunda buna ilişkin işlemler, hamilelik ve doğum izinleri, engellilik durumu ve vergi muafiyeti gibi konularda yetkili personel tarafından da değerlendirilmesine, bunların özellikle bordro süreçlerinin yürütülebilmesi ve özlük haklarınızın sağlanabilmesi için işlenmesine ve gerektiğinde ilgili kişi ve kuruluşlara paylaşılmasına (özellikle İSG süreçleri nedeniyle işbirliği yapılan firmalar, yetkili sağlık ve iş güvenliği kuruluşları, İş Kur ve SGK) ihtiyaç duymaktayız. Yine, Çalışanlarımızın “Kan grubunun” da, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, özellikle işyerinde oluşabilecek bir kazada acil kan ihtiyacı konusunda destek olunabilmesi için gerekli bir bilgi olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Buna göre yukarıda belirtilen sağlık bilgilerinizin işlenebilmesi ve gerektiğinde paylaşılabilmesi için onayınızı talep ediyoruz (1).

Ayrıca kural olarak, gereken durumlar ve pozisyonlar için, yukarıda belirttiğimiz ilkeleri esas alarak, onay vermeniz durumunda ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerinizi talep edebiliyoruz. Ancak, son yıllarda ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle genel güvenlik gerekçesiyle bu uygulamayı daha geniş kapsamlı yapıyoruz ve bu konuda onayınızı talep ediyoruz (2).

“Çalışan” statüsüne geçildikten sonra (çalışan adaylığı kategorisinde talep edilmemektedir) sendikaya üye olmanız durumunda sendika üyeliğiniz de yasal mevzuatın gerekliliklerinin yapılabilmesi için kanunun açık hükümleri gereği işleniyor. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, dernek üyeliği, kılık ve kıyafet kural olarak kanunda açıkça öngörülmüş olmadığı sürece, işlediğimiz veriler arasında yer almıyor.

Din/mezhep ve diğer inançlarınıza ilişkin verileriniz de kural olarak işlemekten kaçındığımız verileriniz arasında bulunuyor. Ancak eski nüfus cüzdanlarının suretlerinde/vukuatlı nüfus kayıt belgelerinde din verileriniz bulunabiliyor. Söz konusu belgeler rızanız ve bilginiz dahilinde bize ulaşsa dahi, ilgili kısmı karartmaya ve verilerinizi bu şekilde saklamaya özen gösteriyoruz. Sizden de bu belgelerin ilgili kısmın karartılarak bize teslimini önemle rica ediyoruz. Şirketimiz ayrıca açık onayınız bulunması durumunda, bireysel resminizi ve eğitimler ile benzeri etkinliklerde çekilen toplu resimleri, video görüntülerini çalışan bağlılığını ve yakınlığını arttırmak, ekip ve arkadaşlık ruhunu kurmak ve geliştirmek, çalışanın Şirket içinde ve dışında bilinirliğini sağlamak amaçlarıyla web üzerinden herkes tarafından erişilebilir şirket web sitesi, çalışan haber bülteni, müşteri bülteni, online aplikasyonlar, yıllık raporlar, Şirketimiz içindeki panolar (ayın elemanı uygulaması vs.), facebook, twitter, youtube ve benzeri sosyal medya kanalları gibi araçlar üzerinde işleyebiliyor ve paylaşabiliyor. Bu noktada onayınızı talep ediyoruz (3).

Şirketimiz ayrıca onayınız bulunması durumunda, (4) doğum günü, doğum, evlilik, ölüm gibi sizinle ve yakınlarınızla ilgili özel durumları, çalışan bağlılığını ve yakınlığını arttırmak, ekip ve arkadaşlık ruhunu kurmak ve geliştirmek amacıyla şirket çalışan haber bültenleri gibi araçlar üzerinde işleyebiliyor ve paylaşabiliyoruz.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılası Ve Hukuki Nedenleri

Çalışanlarımızın kişisel verileri, Şirketin meşru menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar, sözleşmenin kurulması ve ifası için gereklilikler, çalışan istihdamına bağlı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında üçüncü kişilere aktarılıyor. Örneğin, bankadan maaş ödemelerinin yapılabilmesi, OSGB’ lerden iş güvenliği hizmetinin alınabilmesi ve işverenin koruma borcu yükümlülüğünün ifa edilebilmesi, (varsa) Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık Sigortası Şirketlerinde sigorta işlemlerinin yapılabilmesi gibi amaçlarla veri paylaşımı gerçekleştiriyoruz.

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde, kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen amaçla sınırlı olarak paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verileri işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verileriniz;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi için; bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve bordro işlemlerinin yürütülmesi için işlenen verilerin güncellenmesi amacı ile Şirket tarafından kullanılan muhasebe programında işlenmektedir. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle çalışma ve vergi (İş, SGK ve Vergi) mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile talep edilen amaçla sınırlı olarak paylaşabilmektedir. Sağlık verileri, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimi ile paylaşabilmektedir.

Şirket denetçilerine ile akredite olmuş anlaşmalı olunan diş denetçilere, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgileri aktarılabilmektedir.

Şirketimiz içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarılabilmektedir.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla hukuka uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil tespit taleplerinin yerine getirilmesi çerçevesinde kişisel veriler ilgili kurumlarla ve hukuk danışmanlarımıza (avukatlarımıza) paylaşılabilmektedir. Mali yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için mali müşavir ve muhasebe servisleri ile paylaşılabilmektedir.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, bağlı olunan veya ortaklaşa çalışılan şirketler, iştirakler, bayiler ile iç işleyişimizin sağlanması açısından söz konusu şirketlere kişisel verileriniz aktarılabilmektedir. Şirket veri saklama kapasitesinin koruması amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için veriler arşiv firmalarına aktarılabilmektedir. Kişisel veriler işlenmesine sebep olan ancak gerekli olan, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı sebepleriyle ilgili konuda çalışılan firmaya kişisel veriler aktarılabilmektedir. Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalara, fuar, kongre organizasyon düzenlenir ise organizasyon-konaklama firmalarına aktarılabilmektedir.

Şirketimiz amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri paylaşımı/aktarımı yapmamaktayız.

 • Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

6698 sayılı KVKK 9. maddesine göre kişisel verileriniz yalnızca;

Açık rızanızın bulunduğu, veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli koruma bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilmesi hallerinden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

 • Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve Saklanması

Kişisel verilerinizi güvenli ortamlarda saklıyor ve aktarım yapılacaksa bu konuda gereken tedbirleri almaktayız. Bilgilerinizi Şirketimizin kilitli arşivi, güvenlik önlemleri alınmış araç ve uygulamalarında saklamaktayız. Toplanan kişisel verilerinizi öncelikle ilgili mevzuatta zorunlu kılınan süreler boyunca saklamaktayız. (Örneğin: İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, İşveren, Çalışanın İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle kişisel sağlık dosyalarını saklamakla yükümlü). Hukuki gereklilikler özel bir sürenin uygulanmasını gerektiriyor ise bu sürelere uygun hareket edilmektedir. Suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı süresince tutulmaktadır.

KVKK’ya uygun olarak, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Şirketimizin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikleri içeren güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 • Kişisel Verilerin Toplanılması

Kişisel verileriniz, İnsan Kaynakları Departmanı ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş, veriyi işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, özlük dosyası, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar ile tam ve kısmen otomatik ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Şirket içerisinde herkese açık çalışma ortamlarında ve odalarda görüntülü kamera kayıt sistemi bulunmakta olup şahsi ve özel alanlar sınıfına giren tuvalet, soyunma odası vs. alanlarda görüntülü kamera kayıt sistemi bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen amaçlar ve şirketin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve bağlı sair mevzuat
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı sair mevzuat
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bağlı sair mevzuat
 • 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı sair mevzuat
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve bağlı sair mevzuat
 • 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
 • Kişisel Veriler ile İlgili Haklar

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 3. f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak Şirketimizin elatek@hs03.kep.tr KEP adresine eposta gönderebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ile ŞİRKET ’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Bunlara ilave olarak Şirketimizin Alaşar Organize Sanayi Bölgesi Üçgül Sokak No:3 Bursa adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’ in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

                                   

                                                                       ELATEK KAUÇUK SANAYİ TİCARET A.Ş.